wiki wydarzenia [edytuj]

KONKURS ŚWIATŁO dla dzieci i młodzieży - plastyka, literatura, fotografia, muzykaStaromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież z województwa małopolskiego do udziału w konkursie plastyczno-muzyczno-literacko-fotograficznym organizowanym wspólnie z ENION Oddział w Krakowie pt. "ŚWIATŁO"REGULAMIN:

I Organizatorzy:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
ENION SA Oddział w Krakowie


II Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie utworów muzycznych wokalnych i instrumentalnych, prac plastycznych, literackich oraz fotograficznych, które mają w sobie najwięcej energii - wynikającej ze światła. Konkurs ma na celu promocję twórczości dzieci i młodzieży.

III Uczestnicy:
Dzieci szkół podstawowych z województwa małopolskiego(6-12 lat) – konkurs plastyczny
Młodzież i studenci z województwa małopolskiego(13 do 25 lat)– konkurs fotograficzny, literacki i muzyczny

IV Warunki konkursu:
Warunkiem koniecznym w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej, literackiej, fotograficznej bądź muzycznej na temat „Światło”, który pozostawiamy własnej interpretacji autorów.
Mogą być to prace dotyczące źródeł energii odnawialnej, słonecznej, energii elektrycznej, oszczędności energii, energii życiowej, duchowej, wewnętrznej, itp.

Plastyka:
- format pracy A4 bądź A3 (prace na mniejszym bądź większym formacie nie będą brane pod uwagę)
- prace wykonane dowolna techniką – pastele, farby, tempera, grafika, wydzieranki, wyklejanki, z wyłączeniem prac w których zastosowane zostały produkty spożywcze typu kasza, makaron, ryż, itp.
– prace nadesłane na konkurs muszą być opisane, na odwrocie pracy metryczka wypełniona koniecznie drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, szkoła, imię i nazwisko opiekuna)

Fotografia:
– format fotografii nie mniejszy niż 20x30 cm,
– technika dowolna,
– jeden autor może dostarczyć do 3 zdjęć pojedynczych,
– prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (z wyjątkiem internetu) ani nagradzane,
– prace nadesłane na konkurs muszą być opisane, na odwrocie metryczka wypełniona koniecznie drukowanymi literami, (tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, szkoła, imię i nazwisko opiekuna)
- autor pracy proszony jest o wykonanie krótkiego opisu dotyczącego wykonanych fotografii, miejsca i daty wykonania.

Literatura:
- opowiadanie do 2 stron maszynopisu A4 (wydruk komputerowy, prace pisane odręcznie będą odrzucane),
- na konkurs należy nadsyłać utwory, opatrzone godłem, to samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, wiek, miejscowość w której mieszka, krótką notę biograficzną, adres, numer telefonu,
e-mail (koniecznie drukowanymi) szkoła, imię i nazwisko opiekuna,
- na konkurs należy nadsyłać w 3 egzemplarzach prace dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach,
- prosimy o załączenie dodatkowo płyty CD z nagranym na nim plikiem tekstowym bądź wysyłamy drogą mailową na adres agnieszkaf@sckm.krakow.pl.

Muzyka:
- nagranie oryginalnego utworu instrumentalnego lub instrumentalno-wokalnego przesłane na płytce CD bądź e-mail na adres agnieszkaf@sckm.krakow.pl wraz z tekstem (w przypadku utworu wokalno-instrumentalnego) wraz z informacją o tytule utworu, nazwie zespołu, imionach i nazwiskach wykonawców, wiek, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

V Nagrody:
Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach:
I – muzyka
II – plastyka w kategorii (6-9 lat) oraz (10-12 lat)
III – fotografia w kategorii (12-17 lat) oraz (18-25 lat)
IV – literacki w kategorii w kategorii (12-17 lat) oraz (18-25 lat)

VI Termin nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać do 28 lutego 2010 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres:
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
31-056 Kraków, ul. Wietora 15
z dopiskiem „Konkurs Światło”

VII Ocena prac:
Komisja, powołana przez organizatorów, dokona w dniach 1 do 12 marca 2010 oceny prac fotograficznych, plastycznych, literackich i muzycznych przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową oraz koncertu finałowego. Organizatorzy zadbają o promocję autorów i ich prac na stronie organizatorów www.sckm.krakow.pl oraz www.enion.pl. Werdykt komisji jest ostateczny.

VIII Ogłoszenie wyników:
Osoby nagrodzone i wyróżnione przez Jury powołane przez organizatorów w którym zasiądą plastycy, fotograficy, muzycy oraz przedstawiciele ENION SA zostaną powiadomione drogą e-mailową bądź telefonicznie o terminie i miejscu finału konkursu.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone również na stronach internetowych organizatorów oraz w innych mediach.

IX Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

X Kontakt:
ENION SA Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27
30-960 Kraków
tel. 012 261 25 80
e-mail: joanna.sokol@enion.pl

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
ul. Wietora 15
31-067 Kraków
tel. 012 432 01 70
e-mail: agnieszkaf@sckm.krakow.pl

więcej: http://sckm.krakow.pl/index.php?id=493
Już po wydarzeniu? Zaliczone
  • Tylko_logo_sckma

komentarze

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz          Więcej wydarzeń